Minął rok budowy S19 Rzeszów Południe – Babica

10 marca 2023 | Opracowanie Aneta Gieroń
S19 Rzeszów Południe -Babica

Fot. Archiwum GDDKiA

W tym czasie odhumusowano niemal cały plac budowy, prowadzone są roboty ziemne i prace przy obiektach inżynierskich. Ruszył też montaż Karpatki, maszyny TBM, która w lipcu rozpocznie drążenie tunelu o długości 2,3 km.

25 lutego 2022 r. Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica. Decyzja miała rygor natychmiastowej wykonalności. 4 marca 2022 r. symbolicznie wbito pierwszą łopatę na budowie. 

Prace rozpoczęły się od rozpoznania saperskiego terenu, niezbędnych inwentaryzacji, wycinki drzew, odhumusowania oraz prac archeologicznych. Wprowadzono także tymczasową organizację ruchu oraz wykonane zostały drogi dojazdowe do placu budowy.Wykonawca rozpoczął m.in. budowę platform roboczych pod roboty palowe na obiektach inżynierskich, a także likwidację kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych oraz wodno-kanalizacyjnych. Rozpoczęto budowę fundamentów pod linię 400 kV i 110 kV. 

W branży drogowej w ramach robót przygotowawczych zrealizowano prawie cały (ok. 95 proc.) zakres prac związanych ze zdjęciem warstwy urodzajnej ziemi, poprzedzonej usunięciem drzew i krzewów oraz wykonaniem rozbiórek i wyburzeń. Większość prac w branży drogowej skupiała się na robotach ziemnych tj. wykonaniu wykopów i nasypów na trasie głównej S19, Miejscu Obsługi Podróżnych (MOP) oraz pozostałych drogach poprzecznych i dodatkowych jezdniach, a także Centrum Zarządzania Tunelem. Wykonano blisko 490000 m3 nasypów oraz ok. 780000 m3 wykopów. Podczas realizacji prac nasypowych, wykonywane były też poszczególne wzmocnienia podłoża pod nasypy, głównie w miejscach dojazdów do obiektów mostowych, m.in.: 

– w technologii kolumn betonowo-żwirowych,  

– wgłębnego mieszania gruntu – trenchmix, 

– wymiany gruntów słabonośnych, 

– materacy i półmateracy geosyntetycznych, 

– zwykłego ulepszenia w postaci stabilizacji spoiwem.  

Rozpoczęto wykonywanie podbudów trasy głównej. Na terenie przyszłego MOP w Lutoryżu przygotowano miejsce dla hali prefabrykatów. Wprowadzono tymczasowe organizacje ruchu, w tym bypass w Mogielnicy i na węźle Babica w ciągu DK19 za przejazdem kolejowym. Stan zaawansowania prac w branży drogowej to około 30 proc. 

W branży mostowej rozpoczęto wykonywanie większości obiektów inżynierskich. Zasadnicze prace skupione były na robotach związanych z wykonywaniem fundamentów oraz podpór. Największy stopień zaawansowania prac widać na wiaduktach drogowych, gdzie wykonano fundamenty, podpory, ścianę boczną oraz płytę pomostu. Z kolei na najdłuższym obiekcie liczącym 413,5 m, czyli estakadzie ES-1 zlokalizowanej w miejscowi Racławówka, wykonano komplet robót związanych z fundamentami, podporami oraz ścianami bocznymi. Rozpoczęto wykonywanie ustroju nośnego metodą nasuwania podłużnego. Stan zaawansowania prac w branży mostowej to około 17 proc. 

W zakresie branży tunelowej trwają roboty zarówno na portalu północ jak i południe. Na portalu południowym wykonywane są wykopy oraz prace związane z wykonaniem zaplecza dla maszyny TBM. 30 stycznia  na plac budowy w Babicy dotarły ostatnie ponadgabarytowe transporty z największymi częściami maszyny. Tunel na tym odcinku S19 drążony będzie przez maszynę o długości 112 m i średnicy tarczy 15,2 m! Karpatka, bo taką nazwę nosi maszyna, transportowana była z Hiszpanii w elementach. Część bezpośrednio drogą lądową na ciężarówkach, a największe elementy przypłynęły do Polski statkiem. Ze Szczecina do Opola przetransportowane zostały barkami i pontonami po Odrze, a dalej ruszyły lądem. 

Wykonawca rozpoczął już montaż elementów maszyny w większe segmenty. Pomagają w tym żurawie gąsienicowe o udźwigu 650 i 300 ton. Zakończono również prace dotyczące wykonania hali przeznaczonej do prefabrykacji elementów obudowy tunelu (tubingów). Prowadzone są także prace związane z budową i przebudową sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Do 15 marca trwa jeszcze przerwa zimowa.

Fot. Archiwum GDDKiA

W branży mostowej prowadzone są prace związane z wykonywaniem robót palowych, zbrojeniem i betonowaniem poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektów (podpory, płyty pomostu, ławy fundamentowe). W branży tunelowej, na portalu północnym wykonywane są ściany szczelinowe oraz pale wielkośrednicowe, a na południowym trwają prace przygotowawcze dla maszyny TBM. Wykonywane jest zaplecze (m.in. stanowisko startowe, plac składowy) oraz prace związane z wykopami w celu całkowitego odsłonięcia portalu. Wykonawca prowadzi również prace spawalnicze tarczy w cyklu 24-godzinnym. W ostatnich dniach wykonano element wzorcowy obudowy tunelu tj. pierścień (ring) składający się z 10 tubingów. W branży energetycznej prowadzone są prace związane z usuwaniem kolizji oraz głównym punktem zasilającym.

Po zakończeniu przerwy zimowej, kontynuowane będą prace we wszystkich branżach. Duży nacisk zostanie położony na rozpoczęcie wiercenia tunelu, tj. montaż maszyny TBM od strony portalu południowego w Babicy na specjalnie przygotowanym zapleczu, uruchomienie prefabrykacji elementów tubingów do wykonania pierścienia tunelu oraz cała logistyka związana z dostarczeniem prefabrykatów na miejsce i usunięciem urobku z wiercenia. Wykonawca planuje wykonywanie obudowy tunelu w hali prefabrykacji w ilości 50 tubingów dziennie, czyli pięć pierścieni każdego dnia, co daje 10 m obudowy tunelu. Od strony portalu północnego wykonawca skupi się na przygotowaniu i zabezpieczeniu portalu wraz z osuwiskami oraz wykonaniu zaplecza do nawrotu maszyny TBM. 

Budowa drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Babica to zadanie zlokalizowane w powiecie rzeszowskim i strzyżowskim, na terenie gmin Rzeszów, Boguchwała, Czudec, Niebylec i Strzyżów. 

W ramach inwestycji wybudowany zostanie nowy, ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obukierunkach. Powstanie też węzeł Babica (węzeł typu trąbka) zlokalizowany w pobliżu skrzyżowania DK19 z DW988. Zakres prac obejmuje także budowę obiektów inżynierskich, w tym tunelu o długości ponad 2 km, sześciu estakad, dwóch wiaduktów nad S19, bezkolizyjnego przejazdu nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19, trzech przejść dla zwierząt i jednego przejazdu pod S19. W ramach umowy wybudowane zostanie również pierwsze w województwie podkarpackim Centrum Zarządzania Tunelem.Inwestycja obejmuje także budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Lutoryż oraz dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (na MOP Lutoryż w kierunku Rzeszowa i przy Centrum Zarządzania Tunelem). 

Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do Babicy realizowany jest w systemie Projektuj ibuduj. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Construcción. Wartość kontraktu to 2 230 165 684,48 zł. Zakończenie prac zaplanowano w 2026 roku. 

Reklama