Mitsubishi Motors śoredniookresowy plan biznesowy – CHALLENGE 2025 – definiujący inicjatywy dalszego rozwoju i wprowadzenie modeli nowej generacji

3 kwietnia 2023 | Materiał Prasowy Mitsubishi Motors Corporation

Firma Mitsubishi Motors Corporation ogłosiła trzyletni średniookresowy plan biznesowy na lata fiskalne 2023-2025 – „Challenge 2025” – który koncentruje się na wyzwaniach dalszego wzrostu i modeli następnej generacji.

Plan oprze się na zredukowanej i elastycznej strukturze biznesowej, wprowadzonej dzięki uchwalonym do tej pory reformom organizacyjnym. Pozwoli ona na ustanowienie stabilnej bazy przychodów poprzez selekcję i koncentrację zasobów w ramach strategii regionalnej Mitsubishi Motors oraz na kontynuację działalności zmierzającej do poprawy przychodów w całej firmie. Ponadto Mitsubishi Motors osiągnie zrównoważony wzrost dzięki wyższym i stabilnym wydatkom na prace badawczo-rozwojowe oraz wydatkom kapitałowym, które będą obejmowały zwiększone wydatki na elektryfikację, IT i działania «new business» w proporcji do wydatków ogółem.

W kwestii produktów, Mitsubishi Motors będzie kontynuować prace nad elektromobilnością jako rozwiązaniem problemu zmian klimatycznych na poziomie globalnym, będzie też pracować nad osiągnięciem neutralności węglowej. Strategia regionalna firmy zakłada przyspieszenie stosowanej do tej pory selekcji i koncentracji oraz jasne określenie roli każdego regionu, a następnie odpowiednie rozdzielenie zasobów kierowniczych. W kwestii działalności handlowej, oprócz pracy nad rozbudową łańcucha wartości, Mitsubishi Motors podejmie wyzwanie związane ze sferą «new business», aby stworzyć nowe przyszłe źródła przychodów. Ponadto firma będzie budować długotrwałe relacje z klientami oparte na zaufaniu dzięki produktom i technologiom podkreślającym cechy Mitsubishi Motors oraz promować wartość marki.

Główne inicjatywy planu są następujące:

  • Dążenie do osiągnięcia wielkości sprzedaży na poziomie 1,1 mln pojazdów i zysku operacyjnego w wysokości 220 mld jenów (przy marży operacyjnej 7%)
  • Koncentracja zarządzania zasobami w ASEAN / Oceania i zwiększenie wielkości sprzedaży, udziału w rynku i przychodów
  • Wprowadzenie na globalne rynki w ciągu najbliższych pięciu lat 16 modeli (w tym dziewięć zelektryfikowanych)
  • Zwiększenie inwestycji o około 30% w ciągu sześciu lat do 2028 r. w porównaniu do ostatnich sześciu lat w zakresie wydatków na badania i rozwój oraz wydatków kapitałowych (przewiduje się, że inwestycje w elektryfikację, IT i nowe przedsięwzięcia osiągną około 70% począwszy od roku obrotowego 2026)
  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zmierzające do osiągnięcia neutralności węglowej
  • Zainwestowanie łącznie 210 miliardów jenów do 2030 roku w podniesienie do 15 GWh sumarycznej pojemności akumulatorów trakcyjnych produkowanych pojazdów
  • Dalsze wzmocnienie powiązań z Aliansem (komplementarne współdzielenie modeli OEM, itp.)
  • Podjęcie działań w zakresie «new business» z wykorzystaniem aktywów unikatowych dla producenta samochodów (zarządzanie energią, ponowne wykorzystanie akumulatorów, sprzedaż danych itp.)

Foto: Mitsubishi Motors Corporation

Reklama